بسم رب شهدا

جانباز هستی ؛ درست


پراید سوار میشوی؛ درست


در جبهه جنگیده ای و پا داده ای؛ درست


ساده زیست هستی؛ درست


این ها و هزاران خوبی دیگرت درست


اما من به خاطر این ها به تو رأی نمی دهم دکتر!


من به خاطر رهبرم به تو رأی می دهم


می خواهم در این قحط الرجال یارش باشی


می خواهم در این پیچ بزرگ تاریخی بازویش باشی


نمی خواهم خم به ابروی آقایم بیاید


دکتر...


فقط تو می توانی دل خوشی آقایم باشی...


و به این دلیل به تو رأِی می دهم...


آقایم تنهاست...


یارش بمان...

 


/ 0 نظر / 25 بازدید