لباس اشتون از واقعیت تا توهم

پنجه چُدنى خودشان را در یک دستکش حریر پنهان مى‌کنند! نمى‌شود که آن دشمنیها و آن نیّات شوم را ندید. البته ما اهل لجبازى نیستیم؛ اهل منطق و استدلالیم. رژیم ایالات متّحده امریکا به ملت ایران سالها ظلم کرده است؛ با نظام اسلامى سالها مخالفت کرده است؛ انواع توطئه‌ها را علیه این ملت و نظام اسلامى به راه انداخته است؛ از رژیم غاصب صهیونیستى، با همه جنایاتى که این رژیم مى‌کند، به‌طور دائم و متزاید دفاع کرده است؛ به ملتهاى عراق و افغانستان آن جفاها و ظلمها را کرده است و هنوز هم مى‌کند؛ نیّتِ شوم نسبت به نظام اسلامى و عقاید مردم و مصالح ما دارد و هرجا منافع کشور ما بوده، اگر توانسته دست‌اندازى کرده است که جلوش را بگیرد؛ نیّت حضور قدرتمندانه در ایران و بلعیدنِ منابع مالى و حیاتى آن را دارد. آنچه ملت ایران را در مقابل این‌گونه ژستهاى دروغین، هشیار و خشمگین مى‌کند، اینهاست. این کارها را کنار بگذارد، ما با کسى لجبازى نداریم. یک ملت را این‌طور تهدید و تحقیر کردن، مورد تهاجم سیاسى قرار دادن، سعى در تجزیه آن ملت کردن، فشارهاى گوناگونِ اقتصادى بر آن وارد آوردن، نظام حاکمِ بر آن ملت و کشور را این‌طور تهدید کردن و با زبان استکبار و زورگویى و قلدرى حرف زدن و بعد هم یک‌جا لبخند دروغى تحویل دادن، باعث مى‌شود مردم از این حرفها بدشان بیاید و خشمگین شوند.

البته دشمن آرام نمیماند؛ دشمن به تلاش روانى خود و تلاش سیاسى خود ادامه میدهد. دشمن تهمت میزند. امروز در دنیا، دیگر تهمتهاى آمریکائیها و صهیونیستها به ملت ایران و به جمهورى اسلامى خریدارى ندارد. تهمتِ نقض حقوق بشر، آن هم از ناحیه‌ى کسانى که شدیدترین نقض حقوق بشر را کردند و در ترور مظلومان و در تجاوز به ملتها پست‌ترین مقام را دارند و نمره‌ى آنها سیاه‌ترین نمره‌هاست. اینها ملت ایران و نظام جمهورى اسلامى ایران را متهم میکنند به نقض حقوق بشر! این اهمیتى ندارد. یا درباره‌ى مسئله‌ى هسته‌اى، ملت ایران بارها اعلام کرده است که ما دنبال سلاح هسته‌اى نیستیم؛ این را همه میدانند؛ منطق هم همین را تأیید میکند. امروز امریکائیها وقتى میخواهند درباره‌ى مسئله‌ى هسته‌اى ایران حرف بزنند و موضعگیرى کنند، چون نمیتوانند صریحاً حق ملت را نادیده بگیرند و اعلام کنند که با حق یک ملت مخالفند، براى توجیه حرف خودشان در افکار عمومى دنیا، ایران را متهم میکنند که به دنبال تسلیحات هسته‌اى است. خودشان هم میدانند که دروغ میگویند؛ خودشان هم میدانند که این حرف دروغ است. امروز هیچ ملت عاقلى، هیچ مسئولین عاقلى، به دنبال تسلیحات هسته‌اى نمیروند. و ملت ایران هم از لحاظ مبناى اسلامى و فکرى با اینجور تسلیحات مخالف است، هم از لحاظ تدبیر و عقلانیت مخالف است. تسلیحات هسته‌اى جز هزینه‌ى ایجاد و هزینه‌ى نگهدارى هیچ فایده‌اى ندارد. تسلیحات هسته‌اى براى یک ملت قدرت نمى‌آورد؛ چون قابل اجرا و قابل استفاده نیست. آن کسانى که امروز بمب هسته‌اى دارند، خودشان خوب میدانند که اگر دست از پا خطا کنند و این سلاح هسته‌اى را به کار بیندازند، آنچنان دامن خودشان را خواهد گرفت - همچنانى که یک روز تروریستها را تقویت کردند، دامن خودشان را گرفت - که دیرى نخواهد گذشت که تروریستهاى دنیا به سلاح هسته‌اى دست پیدا کنند و امنیت را از همه‌ى مستکبران عالم و از همه‌ى ملتها بگیرند. میدانند که سلاح هسته‌اى کاربرد ندارد. این را خوب میفهمند؛ اما درعین‌حال ملت ایران را متهم میکنند. نه؛ ملت ایران به دنبال سلاح هسته‌اى نیست؛ به دنبال استفاده‌ى صلح‌آمیز از انرژى هسته‌اى است در مسائل زندگى؛ و این راه را دنبال خواهد کرد و به کورى چشم دشمنان با قدرت تمام به این خواهد رسید.

دشمنان ملت ایران و نظام اسلامی همچون کف روی آب هستند که از بین خواهند رفت و آن چیزی که باقی می ماند اصل نظام اسلامی است.

 

/ 0 نظر / 6 بازدید