فضیل از امام باقر (ع) برسید :

آیا هنگامه ظهور معلوم است ؟

آن حضرت در باسخ به او سه بار تکرار کردند :

کذب الوقاتون......کذب الوقاتون....... کذب الوقاتون ........

کـسـانى که براى ظهور وقت تعیین مى کنند دروغ مى بافند، ما خاندان رسالت ، نه در گذشته براى آن وقت مشخصى اعلان کردیم و نه در آینده چنین خواهیم کرد.

وقـت تـعـیـین کنندگان براى ظهور حضرت مهدى علیه السلام دروغ مى گویند و شـتـاب کنندگان در آن به هلاک مى رسند و تنها تسلیم شوندگان به امر خدا، نجات مى یابند.
روشـن اسـت کـه مـنـظـور از عـدم تـعـیـیـن وقـت در ایـنـجـا، هـمـان مـشـخـص و مـعـلوم سـاخـتـن سـال ظـهـور آن گـرامـى ، بـطـور دقـیـق اسـت ، چـرا کـه انـبـوه روایـات رسـیـده از اهـل بـیت علیهما السلام که نشانه هاى قطعى ظهور را بیان مى کند، همگى بیانگر آن است کـه بـا پـیـدایـش ایـن نـشـانه ها ظهور امام عصر علیه السلام نزدیک مى گردد و در حقیقت نشانه هاى قطعى ظهور یا هنگامه آن به هم نزدیک هستند.

/ 0 نظر / 5 بازدید