هفت سین مادر بهلو شکسته مان.............

شیــــعیان عید آمده ،آغاز شد سالی دِگر

میــدهم از هفت سینِ سفره ی زهرا خبر

سین اوّل،سینِ سُفره،سُفره ای ازجنس غم

در کنارش مادری بنشسته چون با قدِّ خَم

سین دوم ،در میانِ کوچه ها، سیلی شده

رنگِ رُخـــــــسارِگُلِ مولا علی نیلی شده

سین سوم،ساقه ای بشکسته با دستِ تَبر

باغبان تنهای تنــــها،غنچه هایش ، دیده تَر

سین چارم،سوخته از کینه باب جبـــــــرئیل

پس چرا گلشن نشد این بار،آتش بر خلیل؟

سین پنجم،سینه ای مجروح وپُر دَرد و حزین

سین شش،پشتِ درو دیوار شدسِقطِ جنین

سین هفتم،گشته،فرقِ بینِ مسمار و خَدَنگ

سینه،سرنیزه،سه شعبه،ساربان،سر،سیب و سنگ


 
/ 2 نظر / 7 بازدید
akherin_mosafer

سلام. هفت سین جالبی بود بر نامردهای شهر مدینه لعنت . . . (بی شمــــــــــــــــار)

akherin_mosafer

سلام. هفت سین جالبی بود بر نامردهای شهر مدینه لعنت . . . (بی شمــــــــــــــــار)