بیانات امام خامنه ای در جمع اقشار مختلف بسیجی(6/9/90)

بسیج سیاسى است، اما سیاست‌زده نیست، سیاسى‌کار نیست، جناحى نیست؛ بسیج مجاهد است، اما بى‌انضباط نیست، افراطى نیست؛ بسیج عمیقاً متدین و متعبد است، اما متحجر نیست، خرافى نیست؛ بسیج بابصیرت است، اما ازخودراضى نیست؛ بسیج اهل جذب است - گفته‌ایم جذب حداکثرى - اما اهل تسامح در اصول نیست؛ بسیج غیور است، پاسدار خطوط فاصل است؛ بسیج طرفدار علم است، اما علم‌زده نیست؛ بسیج متخلق به اخلاق اسلامى است، اما ریاکار نیست؛ بسیج در کار آبادکردن دنیاست، اما خود اهل دنیا نیست. این شد یک فرهنگ.(امام خامنه ای در جمع بسیجیان 6/9/90)

/ 1 نظر / 8 بازدید
علی تنکابنی

نور است خمینی و عدویش ظلمات بر سیّد علی، حسین دوران صلوات یا حضرت زهرا «س»[گل]