میلاد رسول مهر و عطوفت

1- فضیلت دانش طلبى
هر که راهىرود که در آن دانشى جوید، خداوند او را به راهى که به سوى بهشت است ببرد، و برترىعالِم بر عابد، مانند برترى ماه در شب چهارده، بر دیگر ستارگان است.
2- دین یابى ایرانیان
اگر دین به ستاره ثریّا رسد، هر آینهمردى از سرزمین پارس ـ یا این که فرموده از فرزندان فارس ـ به آن دست خواهندیازید.
۳- ایمان خواهى ایرانیان
وقتى که سورهجمعه بر پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله وسلم) نازل گردید و آن حضرت آیه وَ آخَرینَمِنْهُمْ لَمّا یَلْحَقُوا بِهِمْ را خواند.
مردى گفت:اى پیامبر خدا! مراد اینآیه چه کسانى است؟ رسول خدا به او چیزى نگفت تا این که آن شخص یک بار، دوبار، یا سهبار سؤال کرد.
راوى مىگوید: سلمان فارسى در میان ما بود که پیامبر اکرم(صلى اللهعلیه وآله وسلم)دستش را روى دوش او نهاد، سپس فرمود: اگر ایمان به ستاره ثریّابرسد، هر آینه مردانى از سرزمین این مرد به آن دست خواهند یافت.
4- مشمولان شفاعت
چهار دسته اند که من، روز قیامت، شفیعآنها هستم:1ـ یارى دهنده اهل بیتم،2ـ برآورنده حاجات اهل بیتم به هنگام اضطرار وناچارى،3ـ دوستدار اهل بیتم به قلب و زبان،4ـ و دفاع کننده از اهل بیتم با دست وعمل.
5- ملاک پذیرش اعمال
نزد خداوند سخنىپذیرفته نمىشود، مگر آن که همراه با عمل باشد، و سخن و عملى پذیرفته نمىشود، مگر آنکه همراه با نیّت خالص باشد، و سخن و عمل و نیّتى پذیرفته نمىشود، مگر آن که مطابقسنّت باشد.
6- صفات بهشتى
آیا کسى را که فرداىقیامت، آتش بر او حرام است به شما معرّفى نکنم؟ گفتند: آرى، اى پیامبرخدا.
فرمود: کسى که متین، خونگرم، نرمخو و آسانگیر باشد.
7- نشانه هاى ستمکار
نشانه ظالم چهار چیز است :1ـ بانافرمانى به مافوقش ستم مىکند،2ـ به زیردستش با غلبه فرمانروایى مىکند،3ـ حقّ رادشمن مىدارد،4ـ و ستم را آشکار مىکند.
۸- شعبه هاى علومدین
همانا علم دین سه چیز است، و غیر از اینها فضل است:1ـ آیه محکمه (کهمنظور از آن علم اصول عقائد است)،2ـ فریضه عادله (که منظور از آن علم اخلاق است)،3ـو سنّت قائمه (که منظور از آن علم احکام شریعت است).
9- فتواى نااهل
کسى که بدون صلاحیّت علمى براى مردم فتوا دهد، خود را هلاکساخته و دیگران را نیز به هلاکت انداخته است.
10- روزهواقعى
روزه دار ـ مادامى که غیبت مسلمانى را نکرده باشد ـ همواره درعبادت است، اگر چه در رختخواب خود باشد.
11- فضیلترمضان
ماه رمضان، ماه خداوند عزیز و جلیل است، و آن ماهى است که در آننیکیها دوچندان و بدیها محو مىشود، ماه برکت و ماه بازگشت به خدا و توبه از گناه وماه آمرزش و ماه آزادى از آتش دوزخ و کامیابى به بهشت است. آگاه باشید! در آن ماهاز هر حرامى بپرهیزید و قرآن را زیاد بخوانید.
12- نشانههاى شکیبا
علامت صابر در سه چیز است:اوّل: آن که کسل نشود،دوّم: آن کهآزرده خاطر نگردد،سوّم: آن که از خداوند عزّوجلّ شکوه نکند،زیرا وقتى که کسل شود،حقّ را ضایع مىکند،و چون آزرده خاطر گردد شکر را به جا نمىآورد،و چون از پروردگارششکایت کند در واقع او را نافرمانى نموده است.
13- بدترینجهنّمى
همانا اهل جهنّم از بوى گند عالمى که به علمش عمل نکرده رنجمىبرند، و از اهل دوزخ پشیمانى و حسرت آن کس سختتر است که در دنیا بنده اى را بهسوى خدا خوانده و او پذیرفته و خدا را اطاعت کرده و خداوند او را به بهشت درآورده،ولى خودِ دعوت کننده را به سبب عمل نکردن به علمش به دوزخ انداخته است.
14- عالمان دنیا طلب
خداوند به داود(علیه السلام) وحىفرمود که: میان من و خودت، عالِم فریفته دنیا را واسطه قرار مده که تو را از راهدوستىام بگرداند، زیرا که آنان، راهزنانِ بندگانِ جویاى مناند، همانا کمتر کارى کهبا ایشان کنم این است که شیرینى مناجاتم را از دلشان برکنم.
15- نتیجه یقین
اگر شما مردم یقین به خیر و شرّ آخرتمىداشتید، همان طور که یقین به دنیا دارید، البته در آن صورت، آخرت را انتخابمىکردید.
16- نخستین پرسش هاى قیامت
هیچ بنده اىدر روز قیامت قدم از قدم برنمىدارد، تا از این چهار چیز از او پرسیده شود:1ـ ازعمرش که در چه راهى آن را فانى نموده،2ـ و از جوانىاش که در چه کارى فرسوده اشساخته،3ـ و از مالش که از کجا به دست آورده و در چه راهى صرف نموده،4ـ و از دوستىِما اهل بیت.
17- محکم کارى
پیامبر اکرم(صلى اللهعلیه وآله وسلم) وقتى که با دقّت قبر سعد بن معاذ را پوشاند فرمود: مىدانم که قبرسرانجام فرو مىریزد و نظم آن بهم مىخورد، ولى خداوند بندهاى را دوست مىدارد که چونبه کارى پردازد، آن را محکم و استوار انجام دهد.
18- مرگ،بیدارى بزرگ
مردم در خواباند وقتى که بمیرند، بیدار مىشوند.
19- ثواب اعمال کارساز
هفت چیز است که اگر کسى یکى از آنهارا انجام داده باشد، پس از مرگش پاداش آن هفت چیز به او مىرسد:1ـ کسى که نخلى رانشانده باشد (درخت مثمرى را غرس کرده باشد)،2ـ یا چاهى را کنده باشد،3ـ یا نهرى راجارى ساخته باشد،4ـ یا مسجدى را بنا نموده باشد،5ـ یا قرآنى را نوشته باشد،6ـ یاعلمى را از خود برجاى نهاده باشد،7ـ یا فرزند صالحى را باقى گذاشته باشد که براى اواستغفار نماید.
20- سعادتمندان
خوشا به حال کسىکه عیبش او را از عیوب برادران مؤمنش باز دارد، خوشا به حال کسى که در خرج کردنمیانه روى کند و زیاده از خرج را ببخشد و از سخنانِ زائد و زشت خوددارىورزد.
21- دوستى آل محمّد
کسى که با دوستى آلمحمّد(صلى الله علیه وآله وسلم) بمیرد، شهید مرده است.
آگاه باشید کسى که بادوستى آل محمّد(صلى الله علیه وآله وسلم) بمیرد، آمرزیده مرده است.
آگاه باشیدکسى که با دوستى آل محمّد(صلى الله علیه وآله وسلم) بمیرد، توبه کار مردهاست.
آگاه باشید کسى که با دوستى آل محمّد(صلى الله علیه وآله وسلم) بمیرد،باایمان کامل مرده است.
آگاه باشید کسى که با دشمنى آل محمّد(صلى الله علیه وآلهوسلم) بمیرد، در حالى به صحراى قیامت مىآید که بر پیشانىاش نوشته شده: ناامید ازرحمت خدا.
آگاه باشید کسى که با دشمنى آل محمّد(صلى الله علیه وآله وسلم) بمیرد،بوى بهشت به وى نمىرسد.
22- سزاى زن و مرد همسرآزار
هر زنى که شوهر خود را با زبان بیازارد، خداوند هیچ جبران و عوض ونیکى از کارش را نمىپذیرد تا او را راضى کند، اگرچه روزش را روزه بگیرد و شبش را بهعبادت بگذراند، و چنین زنى اوّل کسى است که داخل جهنّم خواهد شد، و همچنین است اگرمرد به زنش ستم روا دارد.
23- سزاى زن ناسازگار باشوهر
هر زنى که با شوهر خود مدارا ننماید و او را به کارى وادار سازد کهقدرت و طاقت آن را ندارد، از او کار نیکى قبول نمىشود و در روز قیامت، خدا را درحالتى ملاقات خواهد کرد که بر وى خشمگین باشد.
24- نخستینرسیدگى در قیامت
اوّلین کارى که در روز قیامت به آن رسیدگى مىشود، خونهاى به ناحقّ ریخته شده است.
25- بى رحمى وترحّم
در شب معراج از دوزخ آگاهى یافتم، زنى را دیدم که در عذاب است. ازگناهش سؤال کردم. پاسخ داده شد که او گربه اى را محکم بست، در حالى که نه به آن

/ 2 نظر / 8 بازدید
منتظر

عالی بود . دستتون درد نکنه

تزادی

پاسخ به "منتظر":شما منتظر چی هستید؟اگه منتظر امام زمان هستید که به ضرر خودتونه.چون وقتی امام زمان بیاد عدل توی دنیا بر قرار میشه ومن بیشتر از شما منتظرش هستم!