یادداشت سر دبیر روزنامه کیهان در مورد مستند (ظهور نزدیک است)

یادداشت اما، نگاه دیگری به ماجرا دارد و هر چند ترجیح می دهد انگیزه تهیه کنندگانفیلم «ظهور نزدیک است» را دغدغه امام زمانی(عج) آنها و «شوق ظهور» تلقی کند ولیبرخی از شواهد و قرائن موجود، نه فقط جایی برای خوش بینی باقی نمی گذارد، بلکهمتاسفانه این احتمال را قوت می بخشد که فیلم یاد شده یک ترفند تبلیغاتی است و باهدف زمینه سازی انتخاباتی برای یک جریان منحرف سیاسی تولید و توزیع شده است. جریانمرموز و مشکوکی که چندان ناشناخته نیست و طی سال های اخیر، بارها از نام مبارک مرادغایبمان، حضرت بقیه الله الاعظم-ارواحنا لتراب مقدمه الفداء- سوء استفاده کرده و میکند و دراین باره گفتنی هایی هست:

1
ـ از حضرت امیر علیه السلام است که «باطل از هر چیز دیگری به حق شبیه تر است» و اساساً اگر حق و باطل همانگونه کههستند ارائه می شدند، هیچکس به اشتباه دچار نمی شد. ولی به قول حضرت(ع)، فتنهانگیزان، اندکی از حق و بخشی از باطل را درهم می آمیزند و چنین است که بدعت ها راشکل می دهند، فتنه ها بر پا می کنند و نهایتاً گمراهی می آفرینند. (خطبه 50 نهجالبلاغه). در سی دی موسوم به «ظهور نزدیک است» نمونه های فراوانی از اینگونهآمیختگی حق و باطل به چشم می خورد که با توجه به نوع این آمیختگی ها به سختی میتوان احتمال تصادفی بودن آنها را باور کرد!

2
ـ با توجه به نکته مورد اشاره،در پی آن نیستیم که همه آنچه در سی دی یاد شده آمده است را نفی کنیم، بلکه سخن ازآمیختگی حق و باطل در میان است و فتنه و بدعتی که این آمیختگی می تواند در پی داشتهباشد. به عنوان مثال، دراین باره که آیا «ظهور نزدیک است»؟ باید گفت؛ براساس آموزههای اصیل اسلامی، منتظران امام عصر- ارواحنا له الفداء- نه فقط در فلان سال و فلاندوره، بلکه هر صبح و شام- صباحاً و مسائاً- در انتظار ظهورند و منتظر واقعی وراستین باید که از همه آلودگی ها، گناهان و دلبستگی های این جهانی دور بوده و هرصبح و شام، ظهور حضرتش را چشم به راه باشد.

بنابراین، سخن درباره نزدیکیظهور نیست که آرزوی همگان است، بلکه بنا به دلایل بسیار روشن دینی و عقلی تعیین وقتظهور ـ توقیت ـ و نیز انطباق شخصیت های یاد شده در احادیث و روایات با شخصیت هایحاضر در هر عصر و زمان، منع شده است، نه آن که چنین آرزو و احتمالی در میان نباشد،مگر نه این که همه مردم ایران و شیعیان جهان از ژرفای دل آرزو می کردند و براینباور بودند و بودیم که حضرت امام راحل(ره) پرچم انقلاب را به دست صاحب اصلی آن میسپارند و بعد از رحلت ایشان در این آرزو به سر می بریم و با تمام وجود از خدایمهربان می خواهیم که این مهم به دست مبارک رهبر معظم انقلاب به انجامبرسد.

3
ـ گفتنی است در طول تاریخ نه یک بار و دوبار، بلکه بارها اتفاقافتاده است که برخی از شخصیت ها را با شخصیت هایی که از آنها در احادیث و روایات بهعنوان شخصیت های زمان ظهور یاد شده است، انطباق داده اند و این انطباق دادن ها برایجهان اسلام و عالم تشیع بی هزینه و خالی از آسیب نیز نبوده است. به عنوان یک نمونهنزدیک؛ در سال های اولیه جنگ تحمیلی از برادر عزیزمان سردار رحیم صفوی با عنوانشعیب بن صالح و یکی از سرداران سپاه امام زمان ـ ارواحنا له الفداء ـ یاد می کردندو مدتی بعد آیت الله هاشمی رفسنجانی را شعیب بن صالح نامیدند و... درباره «سفیانی»، «سید یمنی»، «دجال» و برخی دیگر از شخصیت های زمان ظهور نیز نمونه هایی از این دسترا می توان در تاریخ مکتوب ـ و نه حتی شفاهی ـ ملاحظه کرد. نمونه هایی که در زمانخود، باورهای کاذبی را در برخی از اذهان شکل دادند و بعضاً نیز بی آسیب نبودهاند.

4
ـ تهیه کنندگان سی دی موسوم به «ظهور نزدیک است» بیشترین تلاش خود رابه انطباق شخصیت «شعیب بن صالح» با آقای دکتر احمدی نژاد اختصاص داده اند که صرفنظراز شخصیت مردمی و قابل احترام آقای احمدی نژاد باید گفت:

الف: بررسی ها وتحقیقات مستند اسلام شناسان و عالمان برجسته دینی نشان می دهد در مجموعه احادیث وروایات، فقط 17 حدیث درباره «شعیب بن صالح» نقل شده است که غیر از 3 روایت،بقیه ازطریق علمای عامه و اهل سنت روایت شده. و از 3 حدیثی که راویان شیعه نقل کرده اند،دو حدیث، فاقد رجال معتبر و اهل ثقه است و تنها یک حدیث که از حضرت امام رضا علیهالسلام نقل شده مورد پذیرش قرار گرفته که در آن روایت نیز فقط به نام شعیب بن صالحو این که از یاران حضرت امام زمان- ارواحنا له الفداء- و از طایفه «بنی تمیم» است،اشاره شده و دیگر هیچ! (از تحقیقات مستند مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمیه قم با ذکراسناد مربوطه). اکنون باید پرسید ویژگی ها و خصوصیاتی را که تهیه کنندگان سی دی «ظهور نزدیک است» به شعیب بن صالح نسبت داده و آن را در انطباق با آقای احمدی نژادمی دانند، از کجا آورده اند؟!

ب: بر فرض که آنچه در روایات غیرمعتبر دربارهخصوصیات شعیب بن صالح آمده است، صحت داشته باشد! در این حالت، پرسش بعدی آن است کهچه رابطه و مشابهتی میان ویژگی های «شعیب بن صالح» و «آقای احمدی نژاد» وجوددارد؟

تهیه کنندگان فیلم به اصطلاح مستند «ظهور نزدیک است» برای انطباق اینخصوصیات به استدلال های دم دستی و متأسفانه بی پایه و اساسی متمسک شده اند. بهعنوان مثال می گویند در روایات - همان روایات که شرح آن گذشت- آمده است که شعیب بنصالح یک فرمانده نظامی است و برای انطباق این ویژگی با آقای دکتر احمدی نژاد،استدلال می کنند که ایشان هم در جنگ تحمیلی حضور فعال داشته است! و یا وقتی درروایات مورد اشاره، شعیب بن صالح را با دکتر احمدی نژاد همنام نمی بینند، به اینتفسیر من درآوردی متوسل می شوند که «شعیب» در لغت، مصغر - کوچک شده- کلمه «شعب» استو شعب به معنی مردم و خلق است و از آنجا که آقای احمدی نژاد یک رئیس جمهور مردمیاست، بنابراین باید همان شعیب بن صالح باشد! این تفسیر به رای در حالی است که حتیدر تفسیر آیات شریف قرآن نیز، ظاهر آیه، «سندیت» و «حجیت» دارد و کسی نمی تواندمفهوم و تفسیری را به آن نسبت بدهد که باظاهر آیه، مغایرت داشتهباشد.

بنابراین اگر مقصود از شعیب بن صالح، همان آقای احمدی نژاد بود بایدنام ایشان در روایت می آمد و حال آنکه نام آقای احمدی نژاد «محمود» است و نام پدرمرحوم ایشان نیز «صالح» نبوده است.

مطابق فرمول من درآوردی تهیه کنندگان سیدی یاد شده می توان گفت «سید» در لغت به معنی «آقا» است. آیا با این حساب می تواننتیجه گرفت که مثلاً «سید یمنی» ذکر شده در روایات ظهور، می تواند «سید» به معنای «از نسل رسول خدا(ص)» نباشد؟!... و قس علیهذا... این چه نوع استدلالیاست؟!

گفتنی است در روایات ظهور نام خاص «سید خراسانی» و «سید یمنی» نیامدهاست و تنها به این که آن دو بزرگوار از نسل رسول خدا(ص) ـ سید ـ و از اهالی «خراسان» و «یمن» هستند اشاره شده و این دو فقره با «شعیب بن صالح» که نام ایشانآمده است- البته براساس همان روایات که به آن اشاره شد- متفاوت است.

5
ـ درسی دی «ظهور نزدیک است» با همان استدلال کذایی از «ملک عبدالله» پادشاه اردن بهعنوان «سفیانی» یاد شده است که دشمن قهار حضرت صاحب الزمان- ارواحنا له الفداء- استو مطابق روایات معتبر اساساً برای جنگ با آن حضرت خروج می کند.

خب! حالاباید از تهیه کنندگان سی دی «ظهور نزدیک است» پرسید؛ در کجای روایات آمده است که «شعیب بن صالح» از «سفیانی» برای حضور در جشن های نوروزی دعوت می کند؟! مگر قرارنیست شعیب بن صالح، فرمانده یا یکی از فرماندهان سپاه حضرت ولی عصر(عج) باشدبنابراین باید با «سفیانی» سر جنگ و ستیز داشته و او را یکی از اصلی ترین دشمنانحضرت بداند، پس چرا با این دشمن خونی حضرت صاحب الزمان- ارواحنا له الفداء- نرددوستی می بازد و از وی به عنوان میهمان و برای حضور محترمانه در ایران اسلامی دعوتبه عمل می آورد؟!

با پوزش از برادر عزیزمان جناب آقای احمدی نژاد و صرفا ازباب مزاح؛ باید گفت که ظاهرا «سفیانی» سی دی یاد شده بیشتر از شعیب بن صالح مورداشاره در همان سی دی، به روایاتی که در سی دی آمده است اعتقاد دارد که- به قول آقایاحمدی نژاد- اولا؛ دعوت شعیب بن صالح را نمی پذیرد! و ثانیا؛ به وزیر خارجه و رئیسمجلس حکومت خود دستور می دهد که علیه جمهوری اسلامی ایران و رئیس دولت آن موضعگرفته و بد و بیراه بگویند!!

6
ـ تهیه کنندگان سی دی «ظهور نزدیک است» دستبه اقداماتی زده اند که نشان می دهد این فیلم را با اغراض خاص و آلوده ای تهیه کردهاند. از جمله ـ و فقط یکی از آن نمونه ها ـ حذف بخشی از کلام رهبر معظم انقلاب است. آنها در سی دی مورد اشاره برای اثبات نظر خود از کلام حضرت آقا مایه گذاشته و بهنقل از ایشان آورده اند؛ «من با اطمینان کامل می گویم تحقق وعده الهی در راه است» وحال آن که رهبر معظم انقلاب بعد از اشاره به بیداری جهان اسلام میفرمایند؛

«
من با اطمینان کامل می گویم این هنوز آغاز راه است و تحقق کاملوعده الهی یعنی پیروزی حق بر باطل و بازسازی امت اسلامی در راه است. نشانه این وعدهتخلف ناپذیر در اولین و مهم ترین مرحله، پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و بنای بلندآوازه نظام اسلامی بود. احساس هویت و تشخص در اقلیت های مسلمان در بیشتر کشورهایغربی همه و همه نشانه های آشکار پیروزی اسلام در هماورد با دشمنان یعنی در قرن 51هجری است، ملت های مسلمان هنوز گردنه های دشواری پیش روی دارند».

همانگونهکه ملاحظه می کنید، تهیه کنندگان سی دی یاد شده، بخش هایی از کلام رهبر معظم انقلابرا حذف کرده اند تا بتوانند از بخش تحریف شده، برای اثبات منظور خود استفاده کنند. توجه کنید آقا تاکید می کنند که «این هنوز آغاز راه است» و می فرمایند «ملت هایمسلمان هنوز گردنه های دشواری پیش روی دارند»و این همه در همان پاراگراف از بیاناتایشان آمده است.

اکنون باید گفت که آیا می توان تحریف سخنان رهبر معظمانقلاب را- که در همان سی دی از ایشان با عنوان «سید خراسانی» یاد شده است- اقدامیبرخاسته از شوق ظهور و عشق به حضرت بقیه الله الاعظم(عج) دانست؟! و آیا نباید ایناقدام و اقدامات مشابه دیگری از این دست را نشانه سوءنیت تهیه کنندگان و ترویجکنندگان سی دی «ظهور نزدیک است» تلقی کرد؟!

7
ـ اشاره کردیم که طی 23 سالگذشته، از برخی شخصیت ها به عنوان «شعیب بن صالح» یاد شده بود، از جمله آیت اللههاشمی رفسنجانی، سردار رحیم صفوی و... البته هیچیک از کسانی که بر این باورها بودندمانند تهیه کنندگان سی دی «ظهور نزدیک است» برای اثبات نظر خود به تولید فیلم وتوزیع گسترده آن در سطح کشور دست نزدند، بلکه تنها حدس و گمان خود را در محافلخصوصی مطرح می کردند و بدیهی است که نمی توان انطباق دهی آنان را ناشی از سوءنیتدانست و اگر چنین بود و قصد و غرض خاصی را دنبال می کردند، به تهیه فیلم و آسمانریسمان کردن های آنچنانی روی می آوردند.

و اما، به عنوان یک نمونه، فرض کنید

/ 1 نظر / 6 بازدید
guisan

انشا‌الله ایران نابود بگردد و ما مردم سوریه از دست این کفار راحت بگردیم. پاسدار ایرانی‌ با تفنگ ایرانی‌ هزارها در سوریه کشتند. ما متعجب چرا عربی‌ صحبت نکردند بعد فهمیدیم ایرانی‌ هستند مرگ بر ایران مرگ بر پاسدار مرگ بر اسلام ایرانی‌. این اسلام ایران اسلام نیست این جنایتکار هست. ببخشید اگر فارسی خوب نه‌.