جاودانگان تاریخShafi%20zadeh%201.jpg

گلوله توپ خورده بود به ماشین ٬ یاحسین!

قطعه قطعه شده بود. تکه های بدن پاک شفیع زاده را جمع کردم . کلتش هم تکه تکه شده بود ٬ سقف ماشین ۲۰ متر آن طرفتر افتاده بود ...

در یکی از دست نوشته هایش نوشته بود : خدایا دلم می خواهد در آخرین لحظه زندگیم ٬ بدنم و جسمم آغشته به خون در راه تو باشد نه راهی دیگر .

____________________________________

/ 0 نظر / 25 بازدید