می گویند هر وقت آب می نوشی بگو

 

"یا حسین "

 

این روز ها که آب می بینی و نمی نوشی

 

آرام بگو

 

" یا ابوالفضل" 

 

abbas0.jpg