از ازل ایل و تبارم همه عاشق بودند ...

سخت دلبسته این ایل و تبارم

چه کنم ؟


 زنی که هیچگونه اثر انگشتی ندارد +عکس