هناک تعتیم إعلامی للتکتم علی ما یحدث فی البحرین الشقیقة (بحرین سانسور شده است)


هناک قتل للأبریاء  و صمت مطبق للقنوات الإعلامیة التی تدّعی حقوق الإنسان و الدیموقراطیة (کشتار مردم بی دفاع بحرین در سکوت رسانه های مدعی حقوق بشر و دموکراسی)إن امة محمد  المصطفی ( ص) لن تنسی إخوتها و أخواتها فی البحرین و لیبیا (امت پیامبر، برادران و خواهران خود را در بحرین و لیبی فراموش نمی کند.)

نحن فی هذا العام لا نحتفل بعید النیروز لأننا محزونون باستشهاد الإخوة و الأخوات فی البحرین و الیمن و لیبیا (امسال، ما ایرانیها نوروز را جشن نمی گیریم، زیرا در عزای برادران و خواهران مسلمانمان در بحرین، لیبی و یمن به سوگ نشسته ایم.)

 کفی قتل المسلمین فی البحرین  (کشتار مسلمانان در بحرین بس است )

کفی قتل الأبریاء فی البحرین   (کشتار بیگناهان در بحرین بس است )

کفی قتل الأبریا البحرینیین    (کشتار بیگناهان بحرینی بس است )

یا ایها المسلمون اتّحدوا اتّحدوا   ( ای مسلمانان متحد شوید )

الشیعة و السنة إخوة و الصهیونیة هی عدوة المسلمین جمیعا  ( شیعه و سنی برادرند ، صهیونیسم دشمن همه مسلمانان است )

لا للتدخل الأمریکی فی البحرین (دخالت آمریکاییها دربحرین محکوم است )

لا للتدخل الأمریکی فی بلاد المسلمین  (دخالت آمریکاییها در سرزمین های اسلامی محکوم است )

إذا قتلتم إخواننا فی البحرین سوف نطهّر المنطقة من القواعد العسکریة الأمریکیة  ( اگر برادران مسلمان ما را در بحرین قتل عام کنید منطقه را از لوث وجود پایگاههای آمریکایی پاک خواهیم کرد )

لا للفرقة و الخلاف الطائفی  ( اختلاف مذهبی و فرقه گرایی محکوم است )

لا للطائفیة لا للمذهبیة لا للدیکتاتوریة الملکیة نعم للاسلام   (اختلاف مذهبی و فرقه گرایی و دیکتاتوری شاهنشاهی محکوم است – درود بر اسلام )

نعم لوحدة البحرینیین شیعةً و سنةً  ( درود بر وحدت بحرینیهای سنی و شیعه )

لا شیعیة لا سنیة ، وحدة وحدة بحرینیة  ( نه شیعه ، نه سنی ، درود بر  وحدت بحرینیها )

لا سنیه ، لا شیعیه ، وحده وحده بحرینیه ، ضد أمیرکا و الصهیونیة  ( نه شیعه ، نه سنی ، درود بر  وحدت بحرینیها در مقابل آمریکا و صهیونیسم )

یا عملاء الصهاینة ! ارحلوا عن الشرق الأوسط  ( ای مزدوران صهیونیسم !  گورتان را از خاورمیانه گم کنید! )

لا شیعیة لا سنیة ؛ ثورة ثورة بحرینیة ؛ ضد أمیرکا و الصهیونیة  ( نه شیعه ، نه سنی ، درود بر  انقلاب بحرینیها در مقابل آمریکا و صهیونیسم )

لا للطائفیة لا للمذهبیة لا للدکتاتوریة  نعم للاسلام المحمدی الأصیل (اختلاف مذهبی و فرقه گرایی و دیکتاتوری شاهنشاهی محکوم است – درود بر اسلام  ناب محمدی )

لا للطائفیة نعم للاسلام المحمدی الأصیل (فرقه گرایی محکوم است – درود بر اسلام  ناب محمدی )

 

لا للمذهبیة نعم للاسلام المحمدی الأصیل (فرقه گرایی محکوم است – درود بر اسلام  ناب محمدی )

لا للدکتاتوریة نعم للاسلام المحمدی الأصیل (دیکتاتوری شاهانه محکوم است – درود بر اسلام  ناب محمدی )

لا للتدخل السعودی فی البحرین  نعم لاستقلال البحرین و وحدة ترابها ( دخالت آل سعود در بحرین محکوم است – درود بر استقلال و تمامیت ارضی بحرین )

الله ینصر شعب البحرین المظلوم بحق محمد وآل محمد ( خداوند ملت مظلوم بحرین را به حق محمد و آل محمد یاری فرماید )

لا سنیة لا شیعیة، فقط بحرینیة ضد عملاء الصهیونیة  ( نه شیعه نه سنی ، مرگ بر مزدوران صهیونیسم )

دوار لؤلؤة هو لؤلؤة الشرق الأوسط بأجمعه  ( میدان لؤلؤ در بحرین ، گوهری است که بر تارک خاورمیانه می درخشد )

یا أبطال البحرین ! یا شرفاء البحرین ! لقد رفعتم رؤوس امة محمد بمواجهتکم للمشروع الأمریکی الصهیونی   ( ای قهرمانان بحرین ! ای غیرتمندان سرفراز ! شما با مبارزه خود با پروژه منحوس آمریکا و صهیونیسم ، امت رسول الله (صلی الله علیه و آله ) را سرفراز کردید )

قلوبنا حزینة علی بحرین الأبطال  ( دلهای ما برای مظلومیت ملت قهرمان بحرین اندوهگین است )

نحترم إرادة الشعب البحرینی العظیم و نشدّ علی أیادیها  ( به اراده ملت بحرین احترام می گذاریم و دستهایشان را برای یاری می فشاریم )

لا للتفرقة نعم للإسلام  ( مرگ بر تفرقه ، درود بر اسلام )

لا للتفرقة نعم لخلاص البحرین من سیطرة الأمریکان و الصهاینة  ( مرگ بر تفرقه ، درود بر رهایی بحرین از سلطه آمریکاییها و صهیونیستها )

لا للدکتاتوریة نعم لإرادة الشعب البحرینی العظیم  ( مرگ بر دیکتاتوری ، درود بر اراده ملت بزرگ بحرین )

یا جیراننا البحرینیین ! قلوبنا دامیة حزینة علی استشهاد شبابکم الأبطال ( ای همسایگان عزیز بحرینی! دلهای ما برای شهادت جوانان قهرمان شما خون است )

البحرین کربلاء جدیدة لمواجهة الدکتاتوریة الملکیة  ( بحرین کربلایی دیگر در مبارزه با دیکتاتوری شاهان است )

ثورة البحرینیین الأبطال عاشوراء جدیدة ضد عملاء الأمریکان و الصهاینة ( انقلاب بحرینیهای قهرمان ، عاشورایی دیگر در مقابله با نوکرهای امریکا و صهیونیستهاست )

 

نقول للشعوب المظلومة التی طالما عانت من الدکتاتوریة و العمالة للأمریکان :  و لا تهنوا و لا تحزنوا و أنتم الأعلون إن کنتم مؤمنین !  ( به ملتهای مظلومی که دیرزمانی از دیکتاتورها و مزدوران آمریکا آزار و زجر دیده اند می گوییم : سست نشوید و اندوهگین نباشید و بدانید که اگر ایمان داشته باشید شمایید که پیروز می شوید )

علی رغم مؤامرات الصهاینة و الأمریکان ، الشرق الأوسط الجدید لن یکون إلا إسلامیا ( به رغم توطئه های صهیونیستها و امریکاییها ، خاورمیانه جدید اسلامی خواهد بود )

لا للتدخل الأمیرکی فی البحرین (دخالت آمریکاییها دربحرین محکوم است )

إذا قتلتم إخواننا فی البحرین سوف نطهّر المنطقة من القواعد العسکریة الأمیرکیة  ( اگر برادران مسلمان ما را در بحرین قتل عام کنید منطقه را از لوث وجود پایگاههای آمریکایی پاک خواهیم کرد )

لا للفرقة و لا للطائفیة  ( اختلاف مذهبی و فرقه گرایی محکوم است )

 

لا لنظام القمع والاستبداد والارهاب الجاثم على صدورالسنة و الشیعة فی البحرین  ( نظام سرکوبگر و مستبد و تروریستی که ظالمانه بر اهل سنت و شیعیان بحرین حکمرانی می کند محکوم است )

   tmabasij.blogfa.com مترجم اسلام ملکی معاف مدیر وبلاگ عربی ماصر       منبع