کسی که عبادت های خالصانه خود را به سوی خدا بفرستد پروردگار بزرگ بهترین مصلحت او را به سویش فرو خواهد فرستاد                                                                                                                                                                    پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله وصلم