چه جنگ باشد چه نباشد راه من و تو از کربلا می گذرد باب جهاد اصغر بسته است باب جهاد اکبر که بسته نیست       شهید آوینی