تبریز خیابان راه آهن اول دامپزشکی کوی شهید حمدی نشانی پرچم هیئت منزل زمانی  /ساعت 5 الی 7 بعدازظهر هر هفته دوشنبه