عید است ولی بدون او غم داریم  / عاشق شده ایم و عشق را کم داریم  / ای کاش که این عید ظهورش برسد / این گونه هزار عید با هم داریم / هیئت حورالانسیه فرارسیدن عید باستانی ایرانیان را بر تمام هم وطنان تبریک عرض می کند