خدایا مرا به بزرگی چیزهایی که داده ای آگاه و راضی کن

 تا کوچکی چیزهایی که ندارم آرامشم را بر هم نزند