اولین شب احیا در هیئت حورالانسیه

شب نوزدهم: تبریز خیابان راه آهن ایستگاه شهید چمران کوی سعدی سمت چب کوچه

دوم منزل سرکار خانم دلگشا مهر

بیشابیش از زحمات صاحب خانه و تمام افرادی که کمکمان خواهند کرد متشکریم