مکان این هفته جلسه هیئت حور الانسیه: تبریز خیابان نصف راه کوی فیروز کوچه رعنا پلاک 24منزل فریدی از ساعت 3 الی 5 بعد از ظهر روز دوشنبه (البته تغییر مکان صورت نگرفته محض اطلاع کاربران دوباره درج گردید)

١۶/12/89