موضوعات این هفته جلسه هیئت:

 

 

سخنرانان: سرکار خانم نیره کلاشی (تفسیر خطبه 18 نهج بلاغه قسمت دوم) / سرکار خانم  زهرا امیر کاردوست ( تفسیر آیات 39الی 46 قرآن مجید)                        

 

 

 

 

حاضرین از اعضای شورا: خانم ها نیره مقدم , سکینه جنگی, فرشته رونده, زهرا پور کاظم, پریناز محمد زاده رسایی , زهرا صدیق                          

 

 

 

 

 

غائبین از اعضای شورا: مهین پالیزیان , گیتا مجاور/ تعداد شرکت کنندگان 100 نفر

 

 

 

 

 

حدیث هفتگی: سخت ترین گناهان آن است که گناه کار آن گناه را سبک شمارد

 

حضرت امیرالمومنین (ع)