بیایید برای آزادی هر چه زود تر هم کیشان خود در بحرین و مضمحل شدن آل خلیفه 3 صلوات بفرستیم و از ته دل دعا کنیم