مسائلی که امروز در منطقه و سراسر جهان بروز می کند بی سابقه و در عین حال به نفع ماست(امام حامنه ای 19/7/90 کرمانشاه)

منبع: m-advar.ir