موسوی . کروبی اعدام باید گردند

 

 

 

 

 

 

 

شعار امروز نمایندگان آگاه و بصیر خانه ملت

هیئت حورالانسیه از شعار مجلسیان حمایت کرده و خواهان اعمال اشد مجازات برای این دو فریب خورده است  البته ما خاتمی را نیز مسبب اصلی میدانیم امیدواریم هرچه زودتر این مجازات ها محقق گردد

 

دیروز 25/11/89 بر اساس تیراندازی منافقین 9 نفر از ماموران مجروح شده و ٢ نفر شهروند به شهادت رسد

 

 

 

 

موسوی موسوی ننگ به نیرنگ تو خون بسیجیان ما می چکد از چنگ تو