فردا جمعه است .............. وامشب شب برآورده شدن آرزوها خدا توبه می خرد و آرزو برآورده میکند

آقای من امشب شب آرزوهایست و تنها آرزوی ما آمدن توست