مرگ برسران فتنه(موسوی. کروبی.خاتمی) مرگ بر

 

 

ضد ولایت فقیه

 

 

 

 

 

هیئت حوراانسیه نفرت و انزجار خود را از بیانیه کثیف و نجس و صهیونیستی موسوی که دعوت برای تظاهرات میلیونی در 25 بهمن هم سو با رسانه ها و بازی گردانان خارجی منتشر کرده بود اعلام می کند البته با هشیاری ملت عدد بسیار قلیل آنها نیز در امروز در تهران پا به فرار گذاشتند                                                جنابان فتنه گردان بعد از اجتماع میلیونی ملت غیور باز هم از لج بازی وغدیت خود نسبت به نظام دست بر نداشتید ولی این بار هم با جدا کردن صف خود از ملت در 22 بهمن و اعلام اجتماع در 25 بهمن و هم آشکار کردن این مسئله که این بار دیگر نا خواسته وارد پازل دشمن نشده اید کوس رسوایی خود را سر دادید چون ما دیگر از هدایت شما نا امید شده ایم پس مرگ بر مغز پوکان فتنه گر