http://www.m0ri.com/images/3e518b482111a4ff1fa4471e4107f3ec.jpg

 

ای امام دل ها آمدی و ظلمت را شکافتی.هیهات من الذله را فریاد زدی و فرزندانت فریادت را باسخ گفتند و سینه هایشان را سبر گلوله های دشمن کردند تا راهت ادامه یابد .......

ولی دریغا .......چقدر زود فراموشمان شد.....

ای امام دل ها ......ای برادر در خون غلطیده ام.......قرار شد بعد از شما هنرمان را خرج راهتان کنیم .....ولی ......

نمی دانم تقصیر کیست .....هر چه هست شرمندگی است

 

 

باز هم فجر .....سفیدی آخر شب , روشنی بگاه که سرخی آفتاب است در سیاهی شب

بازهم جشنواره فیلم فجر .......با معنایی غیر از فجر ......

ای امام دل ها ای برادر در خون غلطیده ام شرمندتان شدیم ......

 

 

 

 

باید سی ......نما می ساختیم از رشادت هایتان .......از فداکاری هایتان

یا امام زمان شرمنه ایم ....

سی ......نما ساختیم از برهنگی

 

 

 


 

سی ....نما ساختیم از بایمال کنندگان خونتان .........

 

 

 

 

 

 

 

سی نما ساختیم از بی حرمتی

سی .......نما ساختیم از ابتذال

و افتخارمان شد چهره های ویترینی شیطانی .........

امر به معروف و نهی از منکر  را به سخره گرفتند

 


دشمن را به ریشمان خنداندند .......

 

 


برورش یافتگان سینمای کشور اسلامیتان شدند این ها ........

 

.........ای امام دل ها .....ای برادر در خون غلطیده ام .....کاش می مردیم و لگد مال شدن خونتان را نمی دیدیم

چه جنگ سختی را نرم نام نهادند .......

یا امام زمان ........