این هفته در جلسات هفتگی که مصادف با آخرین دوشنبه ماه بود طبق معمول از حجت الاسلام جلالی  دعوت به عمل آمده بود

حجت الاسلام جلالی مسئله اسرار نماز را بصورت سلسله وار ادامه خواهند داد